Thuiszorg Het Baken
Bezoekersadres:
Grote Beerstraat 15-A
3331 TA Zwijndrecht

078 620 70 30

E -mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Privacyreglement

Vastgestelde privacyreglement Thuiszorg Het Baken, oktober 2013

                                                                                                                                                                                                                     

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen. 2

Artikel 1: Begripsomschrijvingen. 2

Artikel 2: Reikwijdte. 3

Artikel 3: Doel 3

Hoofdstuk 2: Rechtmatige verwerking van persoonsgegevens. 3

Artikel 4: Voorwaarden voor rechtmatige verwerking. 3

Artikel 5: Verwerking. 3

Hoofdstuk 3: Verwerking van bijzondere gegevens (gezondheidsgegevens) 4

Artikel 6: Verwerking. 4

Hoofdstuk 4: Organisatorische verplichtingen. 4

Artikel 7: Geheimhoudingsplicht 4

Artikel 8: Bewaren. 5

Artikel 9: Beveiliging. 5

Hoofdstuk 5: Rechten van de betrokkenen. 5

Artikel 10: Informatieplicht 5

Artikel 11: Recht op inzage en afschrift van persoonsgegevens 6

Artikel 12: Recht op aanvulling en correctie van persoonsgegevens 6

Artikel 13: Recht op verwijdering of vernietiging van persoonsgegevens 6

Artikel 14: Vertegenwoordiging. 7

Artikel 15: Klachtenbehandeling. 7

Hoofdstuk 6: Meldingsverplichtingen bij het CBP. 7

Artikel 16: Registratie CBP. 7


Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

1.1 Persoonsgegeven

Elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.2 Gezondheidsgegevens

Persoonsgegevens die direct of indirect betrekking hebben op de lichamelijke of de geestelijke gesteldheid van betrokkene personen.

1.3 Verwerking van persoonsgegevens

Elke handeling of handelingen met persoonsgegevens, zoals in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken (zoals doorzenden en verspreiden), samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

1.4 Bestand

Elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen.

1.5 Verantwoordelijke

De directie dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

1.6 Betrokkene

Degene over wie persoonsgegevens in de registratie zijn of worden opgenomen, of zijn vertegenwoordiger.

1.7 Gebruiker

Degene die vanuit zijn functie geautoriseerd is gegevens in te voeren of op te vragen.

1.8 Toestemming van de betrokkenen

Elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting, waarmee de betrokkene toestemming verleent zin persoonsgegevens te verwerken.

1.9 Het College bescherming persoonsgegevens[1]

Het College dat tot taak heeft toe te zien op de verwerking van persoonsgegevens.


Artikel 2: Reikwijdte

Dit reglement is van toepassing binnen Thuiszorg Het Baken Het heeft betrekking op de verwerkingen van persoonsgegevens. Dit reglement heeft zowel betrekking op de geautomatiseerde, als op de niet geautomatiseerde gegevens die in bestanden staan of daarin komen te staan.

Artikel 3: Doel

Het doel van dit reglement is het regelen van de bescherming van de persoonsgegevens van de cliënten, medewerkers en relaties van Thuiszorg Het Baken Het reglement voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Hoofdstuk 2: Rechtmatige verwerking van persoonsgegevens

Artikel 4: Voorwaarden voor rechtmatige verwerking

Voorwaarden voor de verwerking van de persoonsgegevens zijn:

 1. zorgvuldige verwerking en alleen voor uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden, in overeenstemming met dit reglement;
 2. de wijze van verwerking past bij het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen;
 3. de gegevens worden alleen bewaard en verwerkt als dat nodig is, in overeenstemming met het doel waarvoor zij worden verzameld en/of verwerkt.

Artikel 5: Verwerking

Thuiszorg Het Baken verwerkt alleen persoonsgegevens, als aan één of meer van onderstaande voorwaarden is voldaan:

 1. de betrokkene heeft voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming verleend;
 2. de verwerking is noodzakelijk voor het maken van een overeenkomst met de betrokkene, of noodzakelijk voor handelingen die op verzoek van de betrokkene worden verricht en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst;
 3. de verwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen;
 4. de verwerking is noodzakelijk ter voorkoming van ernstige gezondheidsrisico's van de betrokkene;
 5. de verwerking is noodzakelijk in het belang van Thuiszorg Het Baken of van een derde, op voorwaarde dat het belang van de betrokkene niet groter is.


Hoofdstuk 3: Verwerking van bijzondere gegevens (gezondheidsgegevens)

Gegevens betreffende de gezondheid worden slechts verwerkt, als is voldaan aan één van de voorwaarden, genoemd in artikel 6.

Artikel 6: Verwerking

 1. De verwerking is nodig voor adequate zorgverlening, goede werkgeverschap en/of de bedrijfsvoering. Tevens om te voldoen aan wettelijke administratieve verplichtingen.

     

Voor statistische doeleinden of wetenschappelijk onderzoek kunnen zonder toestemming de betrokkene gegevens worden verstrekt aan derden als wordt voldaan aan één van de volgende voorwaarden:

 • het vragen van toestemming in redelijkheid niet mogelijk is en in de uitvoering van het onderzoek is voorzien in zodanige waarborgen, dat de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene niet onevenredig wordt geschaad, of
 • het vragen van toestemming, gelet op de aard en het doel van het onderzoek, in redelijkheid niet kan worden verlangd en de verantwoordelijke zorg heeft gedragen dat de gegevens in zodanige vorm worden verstrekt dat herleiding tot individuele natuurlijke personen redelijkerwijs wordt voorkomen.

Verstrekking van gegevens is pas mogelijk als:

 • het onderzoek het algemeen belang dient;
 • het onderzoek niet zonder de desbetreffende gegevens kan worden uitgevoerd, en
 • voor zover de betrokkene niet uitdrukkelijk bezwaar heeft gemaakt tegen verstrekking van de gegevens;
 • de cliëntenraad en/of de ondernemingsraad heeft geadviseerd over het voorgenomen besluit van de verantwoordelijke tot het verstrekken van respectievelijk gegevens over medewerkers en/of over gegevens over cliënten.

Hoofdstuk 4: Organisatorische verplichtingen

Artikel 7: Geheimhoudingsplicht

Alle medewerkers van Thuiszorg Het Baken zijn verplicht tot geheimhouding van gegevens over cliënten. Voor medewerkers die werken met persoonsgegevens van relaties en medewerkers geldt een vergelijkbare geheimhoudingsplicht. Deze medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat hen uit hoofde van functie over medewerkers en relaties bekend is geworden en waarvan zij het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen. Door ondertekening van hun arbeidsovereenkomst verklaren medewerkers zich te houden aan de reglementen van Thuiszorg Het Baken.


Artikel 8: Bewaren

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doeleinden waarvoor zij werden verzameld en/of verwerkt.

 1. Persoonsgegevens mogen langer worden bewaard als zij geanonimiseerd worden óf als zij uitsluitend voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden bewaard.
 2. De verantwoordelijke stelt vast hoelang de opgenomen persoonsgegevens bewaard blijven.
 3. De bewaartermijn is voor cliëntendossiers en personeelsdossiers in beginsel vijftien jaren, te rekenen vanaf het tijdstip waarop zij zijn gesloten vanwege beëindiging zorg of dienstverband, of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit.
 4. De bewaartermijn is voor samenwerkingsovereenkomsten met ketenpartners in beginsel vijftien jaren, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de overeenkomsten zijn beëindigd. De overeenkomsten mogen langer worden bewaard als zij geanonimiseerd worden óf als zij uitsluitend voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden bewaard.
 5. De bewaartermijn is voor leveranciersdossiers in beginsel vijftien jaren, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de overeenkomsten zijn beëindigd. De overeenkomsten mogen langer worden bewaard als zij geanonimiseerd worden óf als zij uitsluitend voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden bewaard.

Artikel 9: Beveiliging

De verantwoordelijke draagt zorg voor de uitvoering van passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de ten uitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen.

Hoofdstuk 5: Rechten van de betrokkenen

Artikel 10: Informatieplicht

 1. Als Thuiszorg Het Baken een cliënt voor de eerste keer vraagt om persoonsgegevens, krijgt de cliënt een toelichting op waarom zijn gegevens worden geregistreerd en in grote lijnen wat er wordt geregistreerd en een verwijzing naar dit reglement.


Artikel 11: Recht op inzage en afschrift van persoonsgegevens

 1. De betrokkene heeft het recht kennis te nemen van de op zijn persoon betrekking hebbende verwerkte gegevens en kan vragen om inzage of om een afschrift van zijn gegevens.
 2. De gevraagde inzage en/of het gevraagde afschrift zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken plaatsvinden, respectievelijk worden verstrekt.
 3. Voor de verstrekking van een afschrift wordt geen vergoeding in rekening gebracht.
 4. Recht op inzage of afschrift kan worden geweigerd, als dit noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van een ander.
 5. Een aantal te wijzigen gegevens kunnen door de betrokkenen direct worden doorgegeven aan de gebruikers die gegevens muteren. Bijvoorbeeld adreswijzigingen of wijzigingen in de burgerlijke staat.
 6. De betrokkene heeft het recht de over hem opgenomen persoonsgegevens te voorzien van een verklaring over deze opgenomen gegevens.
 7. De betrokkene kan verzoeken om correctie van op hem betrekking hebbende gegevens indien deze feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift, in de verwerking voorkomen. De betrokkene dient daartoe een verzoek in bij zijn leidinggevende.
 8. De leidinggevende bericht de verzoeker binnen vier weken na ontvangst van het schriftelijk verzoek tot correctie of aanvulling schriftelijk of dan wel in hoeverre hij daaraan voldoet. Een weigering is met redenen omkleed.
 9. De directie draagt er zorg voor, dat een beslissing tot correctie zo snel mogelijk wordt uitgevoerd.
 10. De betrokkene kan verzoeken om vernietiging van op hem betrekking hebbende gegevens indien deze feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake zijn, dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift.
 11. De verantwoordelijke bericht de verzoeker binnen vier weken na ontvangst van het schriftelijk verzoek tot vernietiging schriftelijk of dan wel in hoeverre hij daaraan voldoet. Een weigering is met redenen omkleed.
 12. De verantwoordelijke vernietigt de gegevens binnen drie maanden na een daartoe strekkend verzoek van de betrokkene, tenzij redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de betrokkene en/of bewaring op grond van een wettelijk voorschrift vereist is.

Artikel 12: Recht op aanvulling en correctie van persoonsgegevens

Artikel 13: Recht op verwijdering of vernietiging van persoonsgegevens

 


Artikel 14: Vertegenwoordiging

 1. Als de betrokkene in de leeftijdscategorie valt van twaalf tot zestien en in staat is tot een redelijke waardering van zijn belangen, treden naast de betrokkene zelf diens ouders of voogd op.
 2. Een betrokkene van 16 jaar en ouder die in staat is tot een redelijke waardering van zijn belangen is handelingsbekwaam en kan zich laten vertegenwoordigen.
 3. Indien de betrokkene ouder is dan achttien jaar en niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake, treedt in volgorde als hier weergegeven, als vertegenwoordiger voor hem op:

-   indien de betrokkene onder curatele staat of ten behoeve van hem het mentorschap is ingesteld; de curator of mentor.

-   Indien er geen mentor of curator is, de persoon die de betrokkene schriftelijk heeft gemachtigd, de persoonlijk gemachtigde.

-   indien de persoonlijk gemachtigde ontbreekt of niet optreedt; de echtgenoot of andere levensgezel van de betrokkene.

-   indien de hierboven genoemde personen dat niet wensen of ontbreken; een kind, broer of zus van de betrokkene.

Artikel 15: Klachtenbehandeling

Indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd of andere reden heeft tot klagen, kan hij/zij zich wenden tot de verantwoordelijke:

Naam directielid: M. Costur

Adresgegevens Thuiszorg Het Baken:

Grote Beerstraat 15-A

3331 TA Zwijndrecht

Tel: 078-6207030

Het College bescherming persoonsgegevens. Op grond van de WBP kan de betrokkene

verzoeken een onderzoek in te stellen of de wijze van gegevensverwerking door de

verantwoordelijke in overeenstemming is met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG
                    

Hoofdstuk 6: Meldingsverplichtingen bij het CBP

Artikel 16: Registratie CBP

De directie draagt er zorg voor dat de gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens is gemeld bij het College bescherming persoonsgegevens.Voor meer informatie: www.cbpweb.nl.

Back to top